Pintofohlen Kitayka

Pintofohlen "Kitayka"

Pintofohlen Kitayka Pintofohlen Kitayka Pintofohlen Kitayka
Pintofohlen Kitayka Pintofohlen Kitayka Pintofohlen Kitayka
Pintofohlen Kitayka Pintofohlen Kitayka  

Pintostute "Heidi"

 

Norikerstute "Kristl"

   

Shetty-Mix (Welsh x Shetty) "Sammy"

Welshmix Sammy Welshmix Sammy Welshmix Sammy
Welshmix Sammy Welshmix Sammy  

Shetty-Wallach "Herkules"

Shetty Herkules Shetty Herkules Shetty Herkules
Shetty Herkules Shetty Herkules Shetty Herkules

Anzeigen